Register:

§ 1. Navn og hjemsted

§ 2. Formål

§ 3. Medlemmer

§ 4. Medlemmernes forpligtigelse i øvrigt

§ 5. Medlemmernes forpligtelser i øvrigt

§ 6 Udtræden af selskabet

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 8. Generalforsamling

§ 9. Stemmeret og afstemninger

§ 10. Bestyrelsen

§ 11. Tegningsret

§ 12. Regnskab

§ 13. Opløsning

§ 14. Ikrafttræden

 

 

VEDTÆGTER

FOR

GUNDSØLILLE VANDVÆRK

 

Til Register

 

§ 1. Navn og hjemsted

 

Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Gundsølille Vandværk .

Selskabet har hjemsted i Gundsø kommune.

 

Til Register

 

§ 2 Formål

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

 

 

 

Til Register

 

§ 3. Medlemmer

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

 

Til Register

 

§ 4 Medlemmernes rettigheder

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Gundsø Kommune fastsatte regulativ.

 

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Til Register

 

§ 5. Medlemmernes forpligtelser i øvrigt

 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.

 

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

 

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

 

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræde i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

 

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

 

Til Register

 

§ 6 Udtræden af selskabet

 

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Til Register

 

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

 

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

 

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.

 

Til Register

 

§ 8. Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden.

 

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor og suppleant

Eventuelt

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Til Register

 

§ 9. Stemmeret og afstemninger

 

Hvert medlem har én stemme.

 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderlige en stemme ved fuldmagt.

 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

Dog kræves der beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Til Register

 

§ 10. Bestyrelsen

 

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 1 medlemmer.

 

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Sådan bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

Til Register

 

§ 11. Tegningsret

 

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura, dog max. 5.000 kr.

 

Til Register

 

§ 12. Regnskab

 

Selskabets regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december

 

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Til Register

 

§ 13. Opløsning

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

 

Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Til Register

 

§ 14. Ikrafttræden

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 23. marts 1998 og sidst ændret på ekstra ordinær generalforsamling den 11. maj 1998.

De træder i kraft den 11. maj 1998.

 

Bestyrelsen :

Jan Fenger

 

Niels Jørgen Hansen

 

Allan Jeppesen

Til Register